خانه / هوای فشرده / مطالب آموزشی هوای فشرده / طریقه سایزینگ کمپرسور هوای فشرده ۱

طریقه سایزینگ کمپرسور هوای فشرده ۱

سایزینگ کمپرسور هوای فشرده : سایزینگ کمپرسور هوای فشرده

معمولا اولین گام در طراحی کمپرسور خانه ها  پس از برآورد مصارف هوای فشرده در سایت و انتخاب نوع کمپرسور ، سایزینگ کمپرسور هوای فشرده می باشد . آنچه برای نشان دادن ظرفیت کمپرسور در جداول سازندگان کمپرسور و یا پلاک این تجهیز استفاده می شود ،کلمه  FAD یا Free Air Delivery می باشد . این کلمه یعنی کمپرسور قادر است در شرایط استاندارد یعنی ۱٫۰۱۳ بار و ۲۰ درجه سانتیگراد ؛ این دبی را تولید نماید . به طور مثال اگر ظرفیت کمپرسوری  m3/min  ۱۰۰ قید شده باشد این بدین معنی است که این کمپرسور قادر است در شرایط استاندارد ۱٫۰۱۳ بار و ۲۰ درجه سانتیگراد ۱۰۰ متر مکعب در دقیقه هوای فشرده را در فشار قید شده تولید نماید .

حال سوال این است اگر کمپرسور در شرایطی غیر از این شرایط قرار گیرد ایا قادر به تولید این مقدار هوای فشرده است ؟؟ جواب کاملا مشخص است . خیر

پس بنابراین میبایست با استفاده از ضرایب تصحیحی کمپرسور بزرگتر انتخاب نمود تا بتواند در شرایط محیطی دیگری نیز همان دبی مورد نظر طراح را تولید نماید .

همچنین شرایط دیگری نیز در انتخاب یک کمپرسور باید در نظر گرفته شود . به طور مثال ضریب نشتی های احتمالی در سایت ( که معمولا غیر قابل اجتناب هستند ) و نیز ضریب همزمانی تجهیزات ، مقدار رطوبت موجود در هوا و ….

سایزینگ کمپرسور هوای فشرده به استفاده از فرمول ذیل صورت می پذیرد :

Q=Q1*T1*T2*T3*T4

Q=Nominal Capacity(m3/min)FAD (free air delivery)

Q1=ظرفیت هوای مورد نیاز  Nm3/min

T1=(ضریب تصحیح مربوط به سایت (طبق جدول ذیل

T2=( ضریب استراحت کمپرسور(بین ۱۰ تا ۳۰ درصد

T3= ضریب نشت کمپرسور در سیستم توزیع و فرآوری که معمولا ۵ در صد فرض می شود اما در سایت های قدیمی تر تا ۱۰ درصد نیز فرض می شود

T4=ضریب همزمانی مصرف کننده ها که بسته به سایت های مختلف و تجهیزاتی مصرف کننده این ضریب بین ۷۵ تا ۸۵ درصد فرض می شود

طریقه سایزینگ کمپرسور هوای فشرده

مثال:

مقدار هوای مورد نیاز یک سایت ۱۰۰ Nm3/min  برآورد شده است . شرایط محیطی این محل نصب کمپرسور  در ارتفاع ۲۰۰۰ متری از سطح دریا و دمای ماکزیمم در سال ۳۰ درجه سانتیگراد خواهد بود . ظرفیت کمپرسور مورد نیاز بدین صورت محاسبه و انتخاب می گردد:

Q1=100 Nm3/min

T1=طبق جدول ذیل  ضریب تصحیح ۱٫۲۹ می باشد

T2= ضریب استراحت کمپرسور ۲۰ درصد در نظر گرفته می شود

T3= ضریب نشت کمپرسور  ۵ درصد در نظر گرفته می شود

T4= ضریب همزمانی مصرف کننده ها  ۸۵ درصد فرض می شودیعنی ۸۵ درصد مصرف کننده ها در یک زمان از هوای فشرده استفاده خواهند کرد

Q=100 * 1.29 * 1.2 * 1.05 * 0.85 = 138 m3/min

پس می بایست با توجه به جدول سازنده ، کمپرسوری با ظرفیت ۱۳۸ مترمکعب در دقیقه خریداری شود تا بتواند در شرایط محیطی مورد نظر دبی مورد نظر را تامین نماید .

همچنین ببینید

Food and Beverage Grade Compressed Air

Food and Beverage Grade Compressed Air Best Practice Guideline : تامین هوای فشرده در کارنجات صنایع …

دیدگاهتان را بنویسید